بازخورد درباره این کالا

سنسور الکترومکانيکال کنترل فشار 20 بار اشنایدر الکتریک

0 نفر
محصولات مشابه
بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر
بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر
تماس بگیرید
بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر
بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر
تماس بگیرید
بيمتال 0.63 الی 1 آمپر
بيمتال 0.63 الی 1 آمپر
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 200 آمپر ظرفیت قطع 25KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 200 آمپر ظرفیت قطع 25KA
تماس بگیرید
بيمتال 0.16 الی 0.25 آمپر
بيمتال 0.16 الی 0.25 آمپر
تماس بگیرید
بيمتال 1 الی 1.63 آمپر
بيمتال 1 الی 1.63 آمپر
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
تماس بگیرید
بيمتال 2.5 الی 4 آمپر
بيمتال 2.5 الی 4 آمپر
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
چراغ سیگنال فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
تماس بگیرید
چراغ سیگنال سبز بدون لامپ اشنایدر الکتریک باکالیت با تغذیه مستقیم ≤250
چراغ سیگنال سبز بدون لامپ اشنایدر الکتریک باکالیت با تغذیه مستقیم ≤250
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
تماس بگیرید
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی آنتنی
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی آنتنی
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
تماس بگیرید
بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر
بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 160 آمپر ظرفیت قطع 25KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 160 آمپر ظرفیت قطع 25KA
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 250 آمپر ظرفیت قطع 36KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 250 آمپر ظرفیت قطع 36KA
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
تماس بگیرید

نقد و بررسی تخصصی سنسور الکترومکانيکال کنترل فشار 20 بار اشنایدر الکتریک

سنسور تجهیزی است که کمیت های فیزیکی مانندتعداد، اندازه،دما، رنگ، فاصله، حجم، سرعت و غیره را به کمیت های الکتریکی آنالوگ یا دیجیتالتبدیل می کند تا بدین ترتیب نتایج به دست آمده از سنسورهای گوناگون توسط کنترلکننده های مختلف مانند PLC مورد بررسی قرار گیرند. سنسور اولین بخش از سیستم اندازه گیری استکه مستقیماً با کمیت مورد نظر در ارتباط است و هر لحظه تغییرات حاصله در آن رااندازه گرفته و پاسخ مناسب را می دهد.

سنسورهایجهت تبدیل عوامل فیزیکی مانند دما، فشار، نیرو، طول، زاویه چرخش، جریان و غیره بهسیگنال هایی الکتریکی به کار برده می شوند و به همین منظور سنسورهای مختلفی کهقابلیت تبدیل این عوامل را به جریان الکتریکی دارا می باشد، ساخته شده اند.

سنسورها می توانند به عنوان چشم های کنترل کننده یک سیستم مورد استفاده قرار گرفتهو وظیفه مراقبت از فرآیند و اعلام خرابی و یا نقص یک سیستم را به عهده بگیرند.

 

سنسورها در دو نوع مختلفوجود دارند:

الف) سنسورها بدون تماسمکانیکی مانند سنسورهای نوری، حرارتی و غیره

ب) سنسور با تماس مکانیکیمانند کلید قطع و وصل، مبدل های فشاری و غیره

 

انواع خروجی های متداولسنسورها

در استفاده از سنسورها می بایستی با انواعسیگنال های خروجی الکتریکی آشنا بود. می توان خروجی ها را در پنج ردیف مختلف دستهبندی نمود.

نوع A:سنسورهایی با ماهیت قطع و وصل خروجی یا همان سنسورهای دیجیتالی مانند سنسورهایمجاورتی، فشار، اندازه گیری سطح مایعات و غیره. این نوع سنسورها را عمدتاً می توانبه طور مستقیم به دستگاه PLC   متصل نمود. این عناصر دارای یک مکانیزم یا ساز وکار تنظیم بوده که متناظر با نیاز فرآیند تنظیم می شود. لذا خروجی حسگر تنها میتواند دو حالت صفر ( به معنی قطع) و یا یک ( به معنی وصل) باشد.

نوع B:سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها به صورت پالسی می باشند، مانند سنسورهای اندازهگیری میزان چرخش و یا طول و غیره. این نوع سنسورها اکثراً توسط یک مبدل قابل وصلبه دستگاه PLCمیباشد.  PLC می بایستی دارای شمارنده نرم افزاری و سخت افزاریباشد.

نوع C:سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها به صورت آنالوگ بوده ولی دارای بخش تقویت کننده ویا تبدیل کننده نمی باشند. این سیگنال ها خیلی ضعیف بوده (در حد میلی ولت) و قابلاستفاده مستقیم در دستگاهای کنترل نمی باشند، مانند سنسورهای پیزوالکتریک، سنسورهایاثر هال و یا ترموکوپل.

نوع D:سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها به صورت آنالوگ بوده و واحد الکترونیک (تقویتکننده، تبدیل کننده) در خود سنسور تعبیه شده است. در این نوع سنسور خروجی ها را میتوان به طور مستقیم جهت استفاده در دستگاه های کنترل به کار برد. محدوده خروجی ایننوع از سیگنالها عموماً به شرح زیر می باشد:

0 … 10V

-5 … +5V

1 … 5V

0 … 20mA

-10 … +10mA

4 … 20mA

نوع E:سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها مطابق با استانداردهای شبکه های صنعتی می باشد.

(مانندRS-485، RS-422-SA، RS-232-C، Fieldbus، ASI و Profibus)

فنی
آستانه فشار 20 بار
کد فنی XMLA020A2S11
نام اختصاری XMLA
تعداد کنتاکت 1C/O
کاربرد محصول کنترل فشار
نوع اندازه گیری سنسور کنترل فشار با آشکارسازی تک آستانه
محیطی
درجه حفاظت بر حسب IP IP66